Nieuw: SKMZ EffectiviteitsTraject voor fysiotherapie

Dit auditproduct is met ingang van 1 mei 2015 toegankelijk voor fysiotherapiepraktijken die twee of meer opeenvolgende keren de Plus audit met positief resultaat hebben doorlopen.

- tekst gaat verder na deze advertentie -
gratis cv check voor de fysiotherapeut

Waarom het SKMZ EffectiviteitsTraject?

Na een aantal  jaren succesvol gebruik te hebben gemaakt van het huidige Plus audit traject, is het tijd voor een nieuw product. Een product dat continue kwaliteitsverbetering stimuleert en fysiotherapiepraktijken de kans biedt zich door te ontwikkelen. In opdracht van de bij SKMZ aangesloten zorgverzekeraars hebben wij de afgelopen periode gewerkt aan de realisatie van het SKMZ EffectiviteitsTraject. Dit is gedaan in samenwerking met een klankbordgroep van ervaren fysiotherapiepraktijken. Het SKMZ EffectiviteitsTraject is gebaseerd op een aantal kernwaarden:

 • Meer wederzijds vertrouwen;
 • Minder administratieve werkdruk;
 • Meer nadruk op de inhoud;
 • Meer inzicht in de uitkomsten van zorg.

Dit nieuwe traject biedt meer inzicht in kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg. Bovendien biedt het een benchmark voor de inhoud van de zorg. De deelnemende praktijken ervaren hierdoor minder administratieve druk. Wat de SKMZ betreft een mooie uitdaging voor fysiotherapiepraktijken om hun kwaliteit van zorg verder te verbeteren. De komende jaren zetten wij ons ook voor deze groep praktijken extra in.

Wat is het SKMZ EffectiviteitsTraject?

Het SKMZ EffectiviteitsTraject is toegankelijk voor fysiotherapiepraktijken die 2 (of meer) opeenvolgende keren het reguliere Plus audit traject met een positief resultaat hebben doorlopen. Het SKMZ EffectiviteitsTraject bestrijkt een periode van 2 jaar. Eerst wordt een Effectiviteitsaudit  uitgevoerd. Daarna vindt twee keer een Effectiviteitsscan  plaats. De uitkomst van de Effectiviteitsaudit heeft een bindend karakter.  Een negatieve beoordeling heeft dezelfde gevolgen als bij het reguliere Plus audit traject. Deze nieuwe audit ziet er inhoudelijk anders uit dan de reguliere Plus audit. Met name op het gebied van de dossiertoetsing worden hierin minder criteria getoetst. Hiermee maken we  de hierboven genoemde  kernwaarden concreet. Zo worden bijvoorbeeld bij de geselecteerde patiëntendossiers zeven hoofdcriteria getoetst in plaats van de huidige twintig criteria. Deze zeven hoofdcriteria zijn:

 1. de fysiotherapeutische werkdiagnose/conclusie
 2. het formuleren van het hoofddoel – beoogd eindresultaat (SMART)
 3. het formuleren van subdoelen als stappenplan
 4. het systematisch registreren van behandeljournaals
 5. het tussentijds evalueren van langdurige zorgtrajecten (>12) inclusief gebruik van meetinstrumenten
 6. het bijstellen van het behandelplan bij langdurige zorgtrajecten (>12)
 7. het gebruik van meetinstrumenten bij de evaluatie op het hoofddoel (eindevaluatie)

De Effectiviteitsscans resulteren in aanbevelingsrapporten. Ze hebben primair een coachend en niet-bindend karakter om zo  een constante kwaliteitsverbetering in gang te zetten. Wij verwachten als SKMZ hierin wel een actieve participatie van praktijken. Daarbij gaan zij aantoonbaar aan de slag  met de verbeterpunten uit het aanbevelingsrapport. Mocht bij de eerstvolgende scan of audit blijken dat dit niet het geval is geweest, dan kan dit  gevolgen hebben voor de audituitkomst.

Naast toetsing van de hierboven genoemde Plus audit criteria legt het SKMZ EffectiviteitsTraject vooral de nadruk  op kwaliteit van de geleverde zorg, en op de inspanningen van een praktijk om zichzelf te verbeteren. Door hierbij gebruik te maken van de PDCA-cirkel is  er sprake  van een inhoudelijke dialoog tussen de auditor en geauditeerde. Door bovendien tussen de Effectiviteitsaudits twee (coachende) Effectiviteitsscans uit te voeren, is er sprake  van een meer continue verbetercyclus. Dat wil zeggen: met een inhoudelijke dialoog en concrete verbeterpunten die praktijken direct kunnen implementeren. Tijdens de scan wordt met behulp van een vooraf in te vullen vragenlijst en een inhoudelijke dossiertoets onderzoek  gedaan naar de uitkomsten van zorg. Het gaat daarbij om  de vijf behandelindicaties die binnen de betreffende praktijk het meest zijn gedeclareerd. Doel van deze scan is om praktijken meer inzicht te geven in hun behandelresultaten en deze vervolgens te benchmarken met vergelijkbare praktijken in de regio of Nederland. Deze uitkomsten leiden tot verbeteracties conform de PDCA cirkel en geven aanleiding tot interne intervisie (binnen de praktijk) en ook externe intervisie (met andere praktijken). In vergelijking met de reguliere Plus audit is er hierdoor dus geen sprake meer van een “koud” beoordelingsproduct. Integendeel, we hebben te maken met  een product ter verbetering van de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in Nederland.

SKMZ Schema Effectiviteitstraject

 

Kan een fysiotherapiepraktijk die in aanmerking komt nog kiezen?

Uiteraard kan elke praktijk die in aanmerking komt in 2015 zelf bepalen of zij deel wil nemen aan het nieuwe SKMZ EffectiviteitsTraject. Is er een besluit  tot deelname, dan verzoeken wij de praktijk hierover tijdig contact op te nemen met één van de geselecteerde auditbureaus. Dat zijn: QSN, Kiwa en HCA. De auditdatum en bijbehorende periodes waarover de Effectiviteitsaudit plaatsvindt,  is overigens gelijk aan de datum en periodes waarop normaliter de reguliere Plus audit doorlopen zou worden. Uiteraard kan een praktijk ook gewoon voor de reguliere Plus audit kiezen. In dat geval verzoeken wij de praktijk om dit tijdig door te geven aan het auditbureau naar keuze.

Meer informatie

Voor specifieke informatie over het proces en de inhoud van het SKMZ EffectiviteitsTraject verwijzen wij praktijken graag naar de documenten die in de loop van april op onze website gepubliceerd worden. De volgende documenten zullen daar uiterlijk op 1 mei beschikbaar zijn: het EffectiviteitsTraject Reglement, het Motivational Paper, de criteria van de Effectiviteitsaudit en de Effectiviteitsscan  en de vragenlijsten behorende bij de Effectiviteitsscan. Deze documenten zijn in de loop van april op onze website www.skmz.nl te vinden onder “Auditproducten.” De documenten zijn vervolgens ook  te vinden op de websites van de betrokken auditbureaus. Vanaf 1 mei 2015 kunt u zich aanmelden bij een van de auditbureaus. De SKMZ geeft deze auditbureaus de gelegenheid om fysiotherapiepraktijken verder te informeren over de mogelijkheden van het nieuwe SKMZ EffectiviteitsTraject. Mocht u na het lezen van dit bericht of na het plaatsen van de genoemde documenten nog vragen hebben, dan verwijzen wij u graag in eerste instantie naar een van de geselecteerde auditbureaus.

De SKMZ en de fysiotherapiepraktijken uit de klankbordgroep gaan ervan uit dat met het nieuwe SKMZ EffectiviteitsTraject op passende wijze invulling wordt gegeven aan de wensen van fysiotherapiepraktijken.

Bijbehorende Documenten EffectiviteitsTraject Fysiotherapie
Bron: Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl