Minder bezuinigingen bij huisarts, logopedie en verloskundige zorg

Minister Edith Schippers (VWS) stelt de bedragen die ze wil terughalen bij de huisartsen, logopedisten en verloskundigen naar beneden bij. Dat maakte ze vandaag bekend.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

De overschrijdingen bij de huisartsen, logopedisten en verloskundigen waren in 2009 en 2010 minder groot dan eerder werd aangenomen. Bij de huisartsen zou het nu op basis van de laatste cijfers van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) gaan om 112 miljoen euro in plaats van 132 miljoen. Logopedie gaat van 6 naar 5 miljoen euro en bij verloskunde is de overschrijding vastgesteld op 2 miljoen in plaats van 4 miljoen euro.

Kostenonderzoek
De bewindsvrouw steggelt met de huisartsen over hun praktijkkosten en inkomen. Om duidelijkheid te krijgen over de cijfers onderzoekt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) hoeveel huisartsen precies verdienen. Schippers wil ‘constructief overleg’ met de huisartsen, ook al omdat het CVZ voor 2011 een forse overschrijding voorziet bij de zorg door huisartsen. De minister wil onder meer met ze praten over hoe om te gaan met toekomstige overschrijdingen, maar bijvoorbeeld ook over het vormgeven van meer zorg in de buurt

Beheersmaatregelen
Een woordvoerder van Schippers wijst erop dat de minister afgelopen zomer al afspraken heeft gemaakt met ziekenhuizen en zorgverzekeraars om de stijgende zorguitgaven onder controle te houden. ‘Dat heeft de ziekenhuissector financiële rust gegeven. De minister roept de huisartsen op om tot vergelijkbare afspraken te komen. Dit in het belang van zowel de huisartsen als de patiënten. Wanneer we tot goede afspraken komen, kan er voor de huisartsenzorg na 2012 weer meer geld beschikbaar zijn’, aldus de zegsman van de bewindsvrouw. Huisartsenvereniging LHV debateert vandaag over de Rijksbegroting 2012.

Bron: ANP

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl
Vorig artikelPatiënt beter af met ParkinsonNet
Volgend artikelSterfte door hartinfarct in 25 jaar met 80% gedaald

4 REACTIES

 1. Onderstaande reactie stuurde ik naar Bas Eenhoorn, ik hoop op zijn spoedige antwoord:

  Beste heer Eenhoorn,

  Nu het failliet van de kwaliteitindicatoren blijkt, (de ZV nemen het namelijk NERGENS over) wil ik u als lid vragen mij een overzicht te geven van de gemaakte kosten voor de kwaliefy. Ik wist al sinds 2009 dat de ZV’s niks gingen doen met dit systeem en heb dat meermaals duidelijk naar jullie als KNGF aangegeven, o.a. in een telefoongesprek met u, met de heer Verhoeven en in een KNGF regio vergadering in Holten in 2010 najaar met de heer Redeker. Jullie waren alledrie niet aanspreekbaar op kwaliefy, het zou wel gaan werken en het zou het ultieme kwaliteitsmiddel van de fysiotherapeut worden.

  Nu blijkt dat het niet werkt (mijn patiënten wilden voor een flink deel gewoon NIET meer mee doen met invullen!! en de ZV’s nemen het NIET over) wil ik graag weten wat de kosten zijn geweest. Het kan niet zo zijn dat het privé speeltje van het KNGF de leden veel geld heeft gekost zonder enig resultaat. Ik heb in Twente al enkele media geïnformeerd over mijn vraag aan u en zij zijn zeer geïnteresseerd in het verhaal tav. administratieve lasten en resultaten hiervan.

  Ik hoop echt op zeer spoedige termijn (!!) van u te vernemen, dit mede om VOTE- achtige activiteiten namens de leden te kunnen voorkomen. Daarbij is transparantie dus een sleutelrol.

  Ik ben altijd voor commentaar bereikbaar, mijn directe nummer is xx-xxxxxxx.

  Met vriendelijke groet,

  Michiel Trouw

 2. Onderstaand bericht mocht ik als antwoord op mijn mail ontvangen:

  Geachte heer Trouw,

  In uw bericht d.d. 5 november jl. uit u kritiek op de gang van zaken rond de kwaliteitsindicatoren fysiotherapie. Anders dan u in uw bericht suggereert is er geen sprake van een “privé-speeltje” van het KNGF. Gelet op de inhoud van uw bericht vermoed ik dat dit misverstand de oorzaak is van uw ergernis, zoals deze uit uw bericht blijkt. Ik geef u graag wat meer informatie. De onderstaande uitgangspunten en gegevens hebben steeds ten grondslag gelegen aan de activiteiten van het KNGF rond de kwaliteitsindicatoren.
  Nadat de toenmalige minister van VWS in 2005 vrije prijzen in de fysiotherapie introduceerde, heeft medio 2007 de NZa een evaluatierapport uitgebracht. Kern van die evaluatie was dat weliswaar de tarieven in twee jaar tijd met 25% waren gestegen, maar dat er voor de patiënt/consument onvoldoende inzicht was in de prijs/kwaliteitsverhouding in de fysiotherapie. I

  Deze evaluatie van de NZa was voor de minister aanleiding de NZa opdracht te geven kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen voor de fysiotherapie. De ontwikkeling van deze indicatoren was voor de minister voorwaardelijk om de vrije prijzen in de fysiotherapie te behouden. Het KNGF heeft deze “opdracht” van de minister om twee redenen positief ontvangen: zowel het continueren van vrije prijzen als het introduceren van één uniform systeem van indicatoren voor de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg pasten en passen binnen het beleid. Het tweede argument met name om daarmee een einde te maken aan de volstrekt willekeurige eisen van verzekeraars, waarvoor meestal geen evidentie was te vinden.

  De NZa heeft daartoe vervolgens een project gestart om tot kwaliteitsindicatoren te komen. Bij dit project werden alle betrokken partijen uit het veld betrokken: NPCF, ZN, VWS, IGZ en KNGF. Al deze partijen hebben zich aan dit project gecommitteerd omdat het belang in relatie tot het continueren van het systeem van vrije prijzen. Dit project heeft in 2008 geleid tot het “prototype” voor de kwaliteitsindicatoren. In opdracht van de NZa ontwikkeld door IQ healthcare. In de loop van 2008 werd duidelijk dat de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de hele zorg door de minister zou worden ondergebracht bij een nieuwe organisatie: Zichtbare Zorg (ZiZo).
  Nadat het prototype voor de indicatoren was uitontwikkeld (gefinancierd door de NZa); is dit overgedragen aan ZiZo. ZiZo werd de nieuwe projectleider, gefinancierd door VWS. Zo is ZiZo [projectleider voor de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor alle onderdelen van de zorg: ziekenhuizen, VenV sector, GGZ en ook andere zorgaanbieders in de eerste lijn (huisartsen, mondzorg etc.).

  Conform de afspraken die daarover opnieuw met alle betrokken organisaties (zie boven, dus inclusief de verzekeraars!) zijn gemaakt is het prototype in 2009-2011 twee keer uitgevraagd in de hele sector. De materiele kosten daarvan zijn gedragen door VWS/ZiZo; Op basis van vergelijkbare arrangementen in andere sectoren heeft het KNGF met name menskracht ingezet. Alles steeds in opdracht van/onder aansturing van de door ZiZo geleide projectorganisatie, waarin alle partijen waren vertegenwoordigd en waaraan alle partijen zich hebben gecommitteerd.

  De door de projectorganisatie geformuleerde, vastgelegde en door alle partijen geaccordeerde doelen van kwaliteitsindicatoren waren: keuze-informatie voor de patiënt, toezichtsinformatie voor de overheid, zorginkoop door verzekeraars en kwaliteitsinformatie/vergelijkingsinformatie voor de fysiotherapeut zelf.

  Ik hoop dat ik u met bovenstaande heb duidelijk gemaakt dat, als verzekeraars nu aangeven dat zij de kwaliteitsindicatoren niet zullen gebruiken bij de zorginkoop, zij zich niet houden aan de afspraken die daarover in de afgelopen jaren herhaalde malen zijn gemaakt. Het is nooit een individuele activiteit van het KNGF geweest, maar het KNGF heeft in overleg met de stuurgroep wel een aantal uitvoeringszaken op zich genomen.

  Ik hoop dat dit bericht uw zienswijze op het geheel in positieve zin doet wijzigen, indien u nog vragen heeft kunt u contact met mij opnemen via 033 – 467 29 00. Dit is het telefoonnummer van onze receptie, zij kunnen u doorverbinden.

  Met vriendelijke groet,
  i/o Afdeling Ledenvoorlichting namens de heer Hans Redeker, manager Beleid & Ontwikkeling

Comments are closed.