zaterdag 13 augustus, 2022

Voordracht Kitty Bouten BLR 25-10 in Nijkerk

Nieuws over fysiotherapie en de fysiotherapeut Forums KNGF Actie Voordracht Kitty Bouten BLR 25-10 in Nijkerk

Weergave van 2 reactie threads
 • Auteur
  Berichten
  • #7030
   Rob
   Sleutelbeheerder

   Hieronder de presentatie van Kitty Bouten, woordvoerdster van Vote tijdens de eerste BLR.
   U kunt ook een videofragment bekijken .
   Met dank aan de vaste hand van t.schambergen

   Collega’s,

   Ik ben blij dat u hier vanavond allemaal bent. Ik heb begrepen dat er zo’n 1500 leden aanwezig zijn. Als u weet dat op alle RGF’s gezamenlijk in hectische tijden maximaal 1400 leden komen, is deze opkomst indrukwekkend. Het zegt veel over de onrust onder de leden over hun toekomst. Uw aanwezigheid maakt de uitslag van deze buitengewone ledenraadpleging belangrijk. Het KNGF stelt op basis van haar schriftelijke ledenraadpleging dat 80% van de leden haar beleid steunt. Helaas heeft het KNGF u dat niet gevraagd in haar ledenraadpleging. Ik zal vanavond de visie van VOTE op het beleid presenteren. Het motto van VOTE voor vanavond is:

   SOMS MOET JE KIEZEN
   VOTE VOOR EEN KNGF VAN DE LEDEN

   Het KNGF betrekt haar leden onvoldoende bij de besluitvorming over het beleid
   Dat is een stevige uitspraak. Waar baseren we die op?

   Het Algemeen Bestuur voert in samenspraak met de regionale besturen een beleid zonder de leden voldoende te horen en uitdrukkelijk om toestemming te vragen. Denkt u aan het experiment met de marktwerking.

   Het meest recente voorbeeld is de ontwikkeling van verschillende soorten zittingen.

   Vanaf augustus is bekend dat we in 2005 met de zitting blijven werken. Het KNGF heeft bedacht dat het goed is om met verschillende soorten zittingen te gaan werken. Het KNGF heeft 14 oktober een uitgewerkt voorstel daartoe bij de CTG ingediend.

   U weet niet eens hoe dat voorstel eruit ziet! Uw mening wordt niet gevraagd, het wordt u op 15 oktober gewoon medegedeeld via fysio E nieuws.

   VOTE vindt dat de strategie van het KNGF mede oorzaak is van de malaise van onze beroepsgroep op dit moment. In de visie van VOTE kunnen beleidsuitgangspunten pas omgezet worden in beleid nadat de leden daarover hun mening gegeven hebben en daarmee ingestemd hebben.

   Illustratief voor de wijze waarop het KNGF met haar leden omgaat was de ledenraadpleging over de opstelling van het KNGF ten opzichte van het experiment met de marktwerking.

   Het KNGF legde het antwoord op de door haar gestelde vraag uit als een antwoord op de niet-gestelde vraag:

   Gestelde vraag
   bent u voor een actieve rol?

   Niet gestelde vraag
   Staat u achter het KNGF beleid?

   Vote wil een ander beleid.

   Dankzij de initiatieven van VOTE zijn de reglementen gewijzigd. Daarom zit u nu hier en hebt U nu de gelegenheid om U uit te spreken over de vraag of U een ander beleid wilt. U kunt nu kiezen voor voortzetting van het beleid zoals dat de afgelopen jaren gevoerd is of kiezen voor beleidsuitgangspunten zoals die door VOTE omschreven zijn.

   Het KNGF voert geen effectieve strategie ten opzichte van de overheid en schaadt daarmee ons belang
   We zijn het er allemaal, VOTE, KNGF en de leden over eens dat onze situatie de afgelopen jaren dramatisch verslechterd is

   We zijn het niet eens over de oorzaken daarvan.

   Volgens het KNGF liggen die oorzaken allemaal buiten haar verantwoordelijkheid en buiten haar beïnvloedingsmogelijkheden.

   VOTE is van mening dat de strategie van het KNGF in belangrijke mate bijgedragen heeft aan de huidige malaise van de beroepsgroep. We kunnen eindeloos voorbeelden noemen van slecht beleid. Dat hebben we het afgelopen jaar gedaan in (open) brieven naar het bestuur en op de nieuwsgroep. We hebben op vergaderingen van RGF en op AV’s de afgelopen jaren gewaarschuwd voor de desastreuze afloop van de gevoerde strategie en we hebben alternatieven aangedragen.

   In januari hebben we het bestuur een brief gestuurd met het verzoek eenzijdig een verhoging van het tarief aan te vragen bij het CTG. In april heeft het bestuur dat eindelijk gedaan, helaas slechts voor de bekende eerste stap van 16 naar 14 zittingen. Bij een al jaren bestaande tariefsachterstand van ruim 50% is dat “Too late, too little”.

   Wij zijn in onze mening over het KNGF beleid bevestigd tijdens de vele gesprekken die wij het afgelopen jaar gevoerd hebben met vertegenwoordigers van VWS, CTG, juristen, NMA, hoogleraren, ANP, vertegenwoordigers van ziektekostenverzekeraars etc., een paar voorbeelden:

   Externen over het KNGF:
   CTG: KNGF niet erg gelukkig in de keuze van haar voorzitters

   JURIST: KNGF kruipt erg dicht tegen gesprekspartner (VWS) aan

   ANP: KNGF is erg meegaand t.o.v. kabinetsbeleid

   NMA: KNGF kan eisen kwaliteitsregister aanpassen

   Dit laatste naar aanleiding van onze opmerking dat contracten die opname in het kwaliteitsregister eisen in strijd zijn met de eisen van redelijkheid en billijkheid vanwege de tijdsinvestering die werken volgens het kwaliteitsregister vraagt

   Het KNGF voert het door de leden geaccordeerde beleid niet uit
   Het KNGF doet gewoon niet wat ze zegt.

   Het beleid rondom het experiment illustreert dat het KNGF beleid inzet en uitvoert zonder vooraf instemming van haar leden te vragen. De AV van juni 2003 heeft op voorspraak van het bestuur als beleid vastgesteld dat het streven zou zijn uit de WTG te gaan wanneer de pakketschuif niet tot de door het bestuur voorgespiegelde tariefsreparatie zou leiden. Dat beleid is door u geaccordeerd. De tariefreparatie is er niet gekomen.

   Het KNGF zet nu in op een experiment met marktwerking waarbij we toch onder WTG blijven, die herschreven is en WTG ExPres is gaan heten. Dat betekent dat de minister in kan blijven grijpen in onze tarieven en dat ons vanuit de WTG veel administratieve verplichtingen opgelegd kunnen worden. Van werkelijk vrije tarieven is alleen sprake als we helemaal uit de WTG en dus ook uit de WTG ExPres gaan.

   Dat is ook de beleidskeuze die met u afgesproken is.

   De huidige keuze van het bestuur om onder de WTG ExPres verder te gaan is niet aan u voorgelegd en dus niet door u geaccordeerd. Dit in tegenstelling tot wat het KNGF bestuur beweert.

   Betere strategieën geven een beter resultaat
   Bij onderhandelingen moet je gelijk oversteken.
   Dat is een basisregel. De afgelopen jaren hebben we steeds (in)geleverd in de door het bestuur gewekte verwachting dat de tegenprestatie dan wel zou komen. (Pakketschuif, kwaliteitsbeleid). Dat werkt dus niet en dat doen we dus niet meer.

   We moeten samenwerking zoeken met andere disciplines binnen de gezondheidszorg: huisartsen, oefentherapeuten, psychologen, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars. We moeten samen optrekken op deelgebieden waar we een gezamenlijk belang hebben. Het KNGF stimuleert die samenwerking niet.

   De informatie-uitwisseling met beleids-beïnvloeders, opinievormers, politici moet structureel beter.
   In onze contacten met hoogleraren en VWS etc. blijkt dat het KNGF dit onvoldoende doet.

   Veel belangrijke informatie over fysiotherapie en fysiotherapeuten is niet bekend. Dan heb je ook geen invloed.

   We moeten zorgen voor een betere onderhandelingspositie met de ziektekostenverzekeraars. Het KNGF neemt geen enkel initiatief op dat gebied.

   We moeten de publieke opinie inschakelen als drukmiddel om onze positie in Den Haag te versterken. Zorgen dat je de pers haalt. VOTE heeft met haar beperkte middelen laten zien dat het kan. Het KNGF is daar de afgelopen jaren onvoldoende in geslaagd. Onze huidige voorzitter haalt regelmatig de pers, maar hij brengt tegenstrijdige boodschappen

   Eenhoorn in de pers
   22 Juni 2004: Vije tarieven enige mogelijkheid voor fysiotherapeuten

   (2,5 week later, er is in tussentijd niets veranderd)

   9 Juli 2004: Experiment marktwerking gedoemd te mislukken

   Het kwaliteitsbeleid stelt eisen waaraan we met ons huidige tarief nooit kunnen voldoen
   Overheid en ziektekostenverzekeraars gebruiken het kwaliteitsbeleid dat we zelf ontwikkeld hebben om ons kwaliteitseisen op te leggen zonder ons de mogelijkheden te geven om volgens die eisen te werken. Het tarief is niet aangepast aan onze verhoogde inzet. VOTE vindt dat dit moet veranderen.

   De eisen voor registratie in het kwaliteitsregister moeten worden aangepast aan het minimumtarief. Daarbij denken wij onder andere aan stoppen met verplichte IOF’s. Er mogen zeker geen nieuwe verplichte bij- en nascholingscursussen komen totdat de honorering geregeld is. Het KNGF wil de eisen voor registratie nog steeds uitbreiden.

   De activiteiten die bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit en die niet meer vereist zijn voor registratie worden onderhandelbare extra’s. De ziektekostenverzekeraar kan die inkopen en daarop controleren, maar daar moet dan een vergoeding tegenover staan.

   Hiermee komen we tegemoet aan de wens van verzekeraars om te kunnen differentiëren in de vergoedingen, maar dan wel op een voor de zorgverlener reële basis. Het KNGF vindt dat de kwaliteit die je levert los staat van de prijs. Het KNGF is daarmee de enige organisatie in de gezondheidszorg die zich dat denkt te kunnen permitteren. Zelfs levensverlengende medicijnen voor patiënten met CA worden niet verstrekt wanneer daar geen budget voor is.

   De ontwikkeling van ons kwaliteitsbeleid gaat door. Ook de nieuwe onderdelen van het kwaliteitsbeleid worden onderhandelbare extra’s. Het KNGF geeft onze inspanningen op kwaliteitsbeleid voor niets weg.

   De verplichting tot het volgen van de cursus directe toegankelijkheid dient te worden geschrapt. Het is nog niet zeker of de directe toegankelijkheid er komt en zo ja in welke vorm. Het is in die situatie onverantwoord de leden op kosten te jagen. De leden moeten ook zelf kunnen bepalen of zij direct toegankelijk willen zijn. Er kan pas een adequate cursus gegeven worden als duidelijk is hoe de directe toegankelijkheid eruit gaat zien.

   Onze onderhandelingspartners Ziektekostenverzekeraars Nederland en de Landelijke Huisartsenvereniging hebben al laten weten de KNGF cursus onvoldoende te vinden. Het KNGF verplicht ons de cursus DTF vóór 1 januari 2006 te volgen.

   De omvang van het KNGF bureau moet in overeenstemming gebracht worden met de inkomsten. De organisatie moet onverkort dienstbaar zijn aan haar leden.

   Het KNGF voert slechts een zeer bescheiden bezuiniging door en wentelt de gevolgen van het wegvallen van de subsidie af op haar leden.

   KNGF laat u 3x betalen voor kwaliteitsbeleid

   1. Contributie: KNGF ontwikkled nieuwe producten = cursussen
   2. Inschrijving kwaliteitsregister
   3. Cursus verplicht voor kwaliteitsregister

   Dat kost toch meer dan € 1, – per behandeling die Achmea daarvoor wil gaan betalen?

   Marktwerking leidt onder de huidige omstandigheden tot een koude sanering
   De minister wil een experiment met de marktwerking doen met ons terwijl onze positie op een belangrijk onderdeel afwijkt van de rest van de gezondheidszorg. Voor fysiotherapie is een aanbodoverschot gecreëerd als gevolg van de door het bestuur gestimuleerde pakketschuif.

   Op de rest van de markt in de gezondheidszorg heerst krapte. Voor ons zal de vrije markt een vechtmarkt met collega’s worden.

   (Ik kan me niet voorstellen dat u dat wilt.)

   Er is een tariefsachterstand, we hebben geen onderhandelingspositie ten opzichte van de ziektekostenverzekeraars die misbruik maken van hun economische machtspositie, en de NMA lijkt het te druk te hebben met de bouwfraude.

   En in deze situatie heeft het KNGF aangestuurd op een experiment met de hele beroepsgroep in een keer.

   KNGF heeft aangestuurd op een experiment met de hele beroepsgroep
   De minister stelde kleine experimenten voor

   Het KNGF stelt daarbij:
   Kleine niet-ondernemende praktijken zullen het loodje leggen

   Ongeveer 6000 collega’s werken in kleine praktijken. Ziekenfondsen overwegen nu al volgend jaar alleen contracten met grote praktijken af te sluiten.

   Wanneer de minister de beroepsgroep wil saneren, moet er een saneringsplan en een saneringsfonds komen. Aan een koude sanering onder het mom van marktwerking werken wij niet mee.

   Wanneer de minister toch een experiment wil, zal er eerst overeenstemming over de randvoorwaarden moeten komen. Uitgangspunt zijn de randvoorwaarden die het ministerie van VWS nota bene zelf in haar nota over experimenten vastgelegd heeft. Daarin staat onder andere: “Bij verplichte deelname dient voorzien te zijn in compensatie van het eventuele nadeel dat de deelnemer zou kunnen leiden ten opzichte van niet deelnemers.” Het KNGF heeft verzuimd de minister aan zijn eigen randvoorwaarden te houden!

   De randvoorwaarden van het experiment zullen zodanig moeten zijn dat het experiment een reëel perspectief voor de beroepsgroep biedt. Dat was het uitgangspunt van de motie Schippers. VOTE geven daarbij de voorkeur aan pilots met vrije marktwerking voor onderdelen van ons werkveld. Alleen dan kunnen we eventuele nadelen constateren en compenseren!

   Over de volgende aspecten zal een adequaat functionerende branche organisatie met de minister vooraf tot overeenstemming moeten komen.

   Voor de tarieven die onder de hoofdverzekering vallen, dient een adequaat tarief vastgesteld te worden. Wanneer de minister een experiment met onze hele vakinhoud wil, moet er een garantie komen voor een minimumtarief voor de zitting.
   Dat kan onder de WTG ExPres waar we bij een experiment onder blijven vallen. De WTG ExPres kent meer tarieven dan alleen “een tarief waar het dak vanaf is” en waar overigens ook geen bodem onder zit. Onder de WTG ExPres zijn er 5 verschillende mogelijkheden voor de tarieven: een vast tarief (=punttarief), een vrij tarief, een minimumtarief, een maximum tarief en een bandbreedte tarief. Het eerste jaar van het experiment werken we nog met de zitting. Wij willen voor de zitting een minimum of een bandbreedte tarief. Het minimumtarief is de huidige prijs van de zitting. Prijzen lager dan het huidige tarief zouden leiden tot een lagere kwaliteit en faillissementen. Daarmee komt ook het patiëntenbelang in het geding. Het KNGF is tevreden met een tarief “waar het dak vanaf is”, maar waar ook geen bodem onder zit.

   er moet een gelijkwaardige onderhandelingspositie komen ten opzichte van de ziektekostenverzekeraars. Daarbij is de rol van de NMA belangrijk.
   De NMA kan zich niet beperken tot de huidige enge interpretatie van de mededingingswet. Misbruik van machtspositie behelst meer dan uitsluiting van fysiotherapeuten bij de afsluiting van contracten. Ook het opleggen van contracten in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid is misbruik van economische machtspositie. Het KNGF heeft dit mogelijk gemaakt door het kwaliteitsregister.

   De relevante markt voor ons als zorgverleners is regionaal. De voormalige ziekenfondsverzekeraars hebben regionaal een Economische Machtspositie. De NMA houdt daarmee geen rekening. Om te NMA te dwingen tot een formele uitspraak die juridisch correct is, moeten we een officiële klacht bij de NMA indienen tegen een ziektekostenverzekeraar. Het KNGF legt zich neer bij de opstelling van de NMA.

   Wanneer we met de minister niet tot overeenstemming kunnen komen over de randvoorwaarden van het experiment, stellen wij u voor om niet mee te werken. De minister heeft bij zijn aanbiedingsbrief aangegeven dat het experiment met het vrije marktmechanisme alleen een kans van slagen heeft als de beroepsgroep meewerkt.

   Wanneer wij vanavond uitspreken dat de beleidskoers van het KNGF gewijzigd moet worden, stelt VOTE voor dat de eerste opdracht aan het interim-bestuur zal zijn om de minister mede te delen, dat de beroepsgroep onder de huidige voorwaarden niet akkoord gaat met het experiment met de marktwerking. Een nieuw bestuur zal in overleg met de leden kunnen komen tot heldere doelstellingen voorafgaand aan het starten van besprekingen met de minister. VOTE is ervan overtuigd dat er ruimte komt voor een verbeterde positie van de beroepsgroep wanneer wij de minister duidelijk laten weten niet mee te gaan in het experiment met de vrije markt zoals de minister dat nu presenteert.

   Op basis van de argumenten die wij hier aangevoerd hebben, hebben wij geen vertrouwen meer in een bestuur dat verantwoordelijk is voor dit beleid.

   Dit is een uitstekend moment om het vertrouwen in het bestuur op te zeggen.

   Daarmee geven we de minister een overduidelijk signaal: wij werken onder deze omstandigheden niet mee.

   Geef de minister een duidelijk signaal

   Steun het voorstel van VOTE

   Dat versterkt de onderhandelingspositie van onze vertegenwoordigers. Als de minister een zinvol experiment wil, zal hij met ons tot overeenstemming moeten komen.

   Met het opzeggen van ons vertrouwen geven we ook aan het bestuur een overduidelijk signaal dat we een ander beleid willen dan de afgelopen jaren gevoerd is.

   Geef de minister een duidelijk signaal

   Steun het voorstel van VOTE

   Ons bestuur heeft zonder dat wij ons daarover hebben kunnen uitspreken bij minister Hoogervorst gepleit voor een experiment met de marktwerking voor de gehele beroepsgroep en de gehele beroepsinhoud in een keer.

   Ons bestuur is mede verantwoordelijk voor een beleid van de minister dat onvermijdelijk zal leiden tot een situatie waarin fysiotherapeuten met elkaar moeten gaan concurreren in een markt die alleen maar een vechtmarkt kan worden. De zwakkere en kleine praktijken zullen ten onder gaan.

   Het kan toch niet zo zijn dat het bestuur bijna een derde van haar leden laat vallen en dan ook nog verzuimd daar een saneringsregeling voor af te spreken. Dat is volstrekt onbehoorlijk bestuur. Dit bestuur had óók voor hún belangen op moeten komen door een saneringsfonds als voorwaarde van invoering van die vrije markt te bedingen.

   VOTE vindt dat het bestuur van het KNGF de belangen voor de gehele beroepsgroep dient te behartigen. Dit bestuur aanvaardt een koude sanering van de beroepsgroep als gevolg van de vrije marktwerking zonder iets te doen om de collega’s die af zullen vallen te ondersteunen. Er is niets afgesproken over een saneringsfonds, omscholingsmogelijkheden en fiscale maatregelen.

   Wanneer u nu het voorstel van VOTE steunt, geeft u het bestuur een duidelijk en het enig mogelijke signaal dat het beleid anders moet.

   Wanneer u het VOTE voorstel steunt, houdt het bestuur de mogelijkheid haar beleid bij te sturen.

   Het staat dan echter onomstotelijk vast dat het beleid anders moet.

   Het bestuur kan bedenken hoe ze die wens van de leden invult. Het bestuur kan uw beslissing bekrachtigen door af te treden. VOTE heeft voorgesteld dan het interim bestuur te vormen en laat ik daarbij gelijk de indruk wegnemen dat het gaat om het overnemen van de macht. Immers het interim-bestuur zit maar 6 tot 8 weken. Voor de eerstvolgende AV kan een ieder zich voor het nieuwe bestuur kandideren.

   Het bestuur kan echter ook besluiten niet af te treden. In dat geval komt er binnen 20 dagen een tweede Buitengewone Ledenraadpleging. Op die BLR kan het bestuur proberen met concrete voorstellen voor een ander beleid alsnog uw vertrouwen terug te krijgen.

   Niet VOTE gaat bepalen wat de koers van het KNGF wordt, maar de leden moeten dat weer gaan doen. De macht in de vereniging moet weer terug naar waar die hoort: bij u.

   Dan geef ik nu het woord weer aan onze voorzitter. Ik leidt hem graag in met enige citaten uit zijn interview met Nova van 29 juli.

   Bas Eenhoorn: “Eigenlijk kun je niet beginnen te onderhandelen vanuit zo’n belachelijke, negatieve, slechte positie. Dus wij hebben keer op keer, ook aan deze minister gevraagd, breng dat tarief op een redelijk niveau en van daar uit kun je ook redelijk onderhandelen.”

   Verslaggever: “Stel de minister luistert niet; die gooit die tarieven niet omhoog, en stuurt u zo die vrije markt op; roept u dan uw leden bij elkaar?”

   Bas Eenhoorn: “Het zal mij niet verbazen als onze leden dan de kont tegen de krib gooien.”

   Verslaggever: “En niet meedoen aan die vrije markt.”

   Bas Eenhoorn: “Dat denk ik.”

   Ik hoop nu van onze voorzitter te horen waarom hij deze uitspraken niet in beleid vertaald heeft.

   Bron: Vote

  • #7076
   Joep Meloen
   Deelnemer

   Als fysiotherapeut, die wat jaartjes ook met haptonomie gewerkt heeft vind ik de video (zonder geluid) ook wel erg interessant…..
   Peter Bär
   <span class=’smallblacktext’>[ Bijgewerkt ma nov 01 2004, 08:43 ]</span>
   <span class=’smallblacktext’>[ Bijgewerkt ma nov 01 2004, 08:46 ]</span>

  • #7077
   T. Schambergen
   Deelnemer

   Wellicht moet je eens aan de volumeknop draaien Peter, bij mij doet die het gewoon met geluid……Vergeet ook niet de volumeknop van je mediaplayer omhoog te zetten !
   Geniet ervan………..
   Jij kon toch ook liplezen ?

   – link – ook deskundig en breed gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg voor iedereen (maar dan in het zuiden ;-))

Weergave van 2 reactie threads
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.