laatste kans om het variabel salaris te redden

Nieuws over fysiotherapie en de fysiotherapeut Forums KNGF Actie laatste kans om het variabel salaris te redden

Weergave van 1 reactie thread
 • Auteur
  Berichten
  • #7053
   roodrei
   Deelnemer

   LET OP: LAATSTE KANS OM HET VARIABEL SALARIS TE REDDEN!!!

   Wij, initiatiefnemers, hebben het FDV-bestuur verzocht om, conform de Statuten van de FDV, een Algemene Ledenvergadering te ondersteunen.
   Inmiddels is de ALV door het Bestuur uitschreven. Deze zal plaatsvinden op 26 juni 2006. Alle FDV-leden hebben hierover een uitnodiging ontvangen. Wij willen hierbij een ieder oproepen om vooral te komen! Laat je stem niet verloren gaan en mobiliseer zoveel mogelijk collega’s. Kun je zelf niet komen, machtig dan een collega. Gebruik hiervoor bijgevoegd machtigingsformulier.

   Voor vragen en opmerkingen is ons E-mail adres: – mailadres –

   Hieronder treft men de tekst aan zoals wij deze aan het Bestuur hebben verzonden.

   __________________________________________________________________________

   KNGF:
   T.a.v. Het FDV bestuur
   Postbus 248
   3800 AE Amersfoort

   Betreft: aanvraag Algemene Ledenvergadering

   Amsterdam, 8 mei 2006.

   Geacht bestuur,

   Ondergetekenden verzoeken het FDV bestuur om, conform de Statuten van de FDV, een Algemene Ledenvergadering te ondersteunen.
   Op deze Algemene Ledenvergadering zal het volgende agendapunt aan de orde komen:
   Middels een Algemene Ledenvergadering zal een besluit genomen moeten worden over wel of geen vernieuwd toekomstbestendig variabel salaris contract binnen de CAO V. Onze stelling: de keuzevrijheid moet blijven bestaan tussen vast salariscontract en het omzetgerelateerde variabele contract.
   Bovengenoemde stelling is met bijgevoegde handtekeningen bevestigd.

   Onderbouwing van de aanvraag:
   1. Er is duidelijk behoefte aan een vernieuwd omzet gerelateerd variabel salaris systeem. Dit is gebleken uit de FysioForum enquête waarbij ruim 80 procent voor het voortbestaan van het variabele salaris was.
   .
   2. Wij weerleggen de argumenten waarom het variabele salarissysteem dient te worden verlaten. Deze worden genoemd in de toelichting van de FDV en de FWV (Zie voor de volledige tekst fysionet A-Z dossier) van d.d 3 februari 2006 en 13 maart 2006.

   Argumenten van het bestuur willen wij hier weerleggen:

   Het bestuur argumenteert:
   Er is geen CTG tarief meer, er is dus geen grondslag voor het variabele salaris.

   ‘’Grote groepen in de achterban zijn gewend geraakt aan het variabel
   salarissysteem. De grondslagen van dit systeem waren ontleend aan het door het CTG
   vastgestelde tarief, waarin op een redelijk hoog detailniveau de kosten en de
   salarisbestanddelen werden vastgesteld en direct doorvertaald naar de toenmalige CAO-V.
   Sinds het begin van het WTG-experiment wordt dit tarief niet meer door het CTG vastgesteld
   en kan het huidige systeem niet meer op die gronden worden toegepast.(Toelichting FDV-FWV 3 februari 2006)

   Ons tegenargument is:
   Het vaste salaris is altijd gekoppeld geweest aan het inkomstendeel van het tarief. Het variabel salaris is volgens de huidige CAO V 2003 nooit direct gekoppeld geweest aan het tarief, maar aan het percentage van de omzet.

   In de CAO V 2003 staat:

   C. BELONING VAST SALARIS
   Artikel 7 Vaststelling salaris
   7.1. Grondslag berekening vast salaris.

   De werknemer ontvangt een salaris gebaseerd op het bedrag van het normsalaris van het inkomensbestanddeel dat als uitgangspunt voor de tarieven in de vrijgevestigde praktijk wordt gebruikt. In bijlage 6 is het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband aangegeven alsmede eventuele mutaties met de datum van inwerkingtreding.

   D. BELONING VARIABEL SALARIS
   Artikel 9 Vaststelling salaris
   9.1 Grondslag berekening variabel salaris

   Grondslag voor de berekening van het aan de werknemer toekomende salaris zijn de door de werknemer in dienst van de werkgever verrichte behandelingen met dien verstande dat de totale loonkosten* voor de werkgever niet meer bedragen dan een percentage van de door de werknemer zelf gerealiseerde omzet (van ziekenfondsverzekerden en particulier verzekerden). Dit wordt het te verlonen omzetpercentage genoemd. Zie bijlage 6.

   Uit bovenstaande blijkt, dat met het hanteren van de vrije tarieven, de grondslag verdwijnt voor berekening van het vaste salaris zoals in de CAO V 2003 bepaald is. Voor het variabele salaris spelen alleen de verrichte behandelingen een rol. Dit argument van het bestuur voor afschaffing van het variabele salaris is ongegrond.

   Het bestuur argumenteert:
   ‘’Daarnaast (voor)zien partijen een ontwikkeling in het aanbieden van diensten en producten,
   zowel aan individuele klanten als aan bedrijven, die geen directe relatie meer hebben met het tarief. Hierdoor wordt ook op dit onderdeel onduidelijk hoe dit te vertalen in de beloning voor de werknemers. (Toelichting FDV-FWV d.d. 3 februari 2006)’’

   Ons tegenargument is:
   Indien de werkgever dit niet wil, dan kan hij iemand met een vast salaris systeem in dienst nemen of in overleg met de medewerkers met variabel salaris een regeling treffen. Zoals wij eerder geopperd hebben hoeft er geen relatie te bestaan tussen het tarief en de beloning bij het variabele salaris.

   Het bestuur argumenteert:
   ‘’Ook de komst van de Wet WALVIS maakt duidelijk dat de huidige
   systematiek niet aansluit bij de gangbare werkelijkheid in Nederland. De huidige systematiek
   kan niet gehandhaafd blijven en staat op gespannen voet met deze wet. Op grond van het feit dat partijen in onderhandeling zijn over een nieuwe CAO-V met een andere
   salarissystematiek heeft de Belastingdienst besloten om tijdelijk de huidige werkwijze te
   gedogen.(Toelichting FDV-FWV 13 maart 2006)’’

   Ons tegenargument is:
   Zolang men ‘’KNGF handleiding afrekening variabel salaris 2006’’ toepast zijn er geen wettelijke beperkingen voor het voortzetten van het variabele salaris. Het gaat niet om een tijdelijke oplossing maar een oplossing zonder tijdslimiet en met de goedkeuring van de belastingdienst.

   Het bestuur beweert:
   ‘’Zowel vakinhoudelijk als organisatorisch heeft de fysiotherapie een professionaliseringsslag
   ondergaan. Hierdoor zal ook, zowel op het gebied van het management als in de relatie tussen werkgever en werknemer, verdere professionalisering noodzakelijk zijn. Randvoorwaarde daarvoor is een CAO die zowel heldere, duidelijke en perspectiefvolle arbeidsvoorwaarden kent, als een CAO die voldoende ruimte en flexibiliteit in zich heeft om adequaat in te spelen op vragen vanuit de markt.Daar ligt ook de uitdaging voor FWV en FDV.(Toelichting FDV-FWV 13 maart 2006)’’

   Wij beweren:
   Waarom kan dat niet met het variabele salaris? Noemen van enkele feiten en dan geen relatie leggen met het afschaffen van het variabele salaris vinden wij niet kloppen. Wij vinden dat zowel organisatorisch als vakinhoudelijk het variabele salaris systeem beter in de vrijgevestigde praktijken past.

   Wij vertrouwen erop dat wij met dit schrijven volledig geweest zijn, en rekenen erop dat het bestuur de daartoe benodigde stappen zal ondernemen.

   Met vriendelijke groeten,

   De initiatiefnemers: Marjan van der Wardt, Peggy van Dostern, Nikos Papadopoulos, Marion Chang, Anita de Roode, Annet Drost, Dick de Groot.
   1148632806_1866_FT0_fdv_model_machtigingsformulieralv_fdv260606.pdf

  • #7157
   roodrei
   Deelnemer

   Geachte collega’s,

   Met nadruk willen we jullie er op attenderen dat jullie aanwezigheid en jullie stem op de ALV van maandag 26 juni 2006 van enorm belang is. Tijdens je afwezigheid op die dag is het zeker raadzaam een collega, die wel aanwezig is, te machtigen voor die avond voor het uitbrengen van je stem. Hierdoor gaat je stem dan niet verloren.
   Met nadruk vragen we jullie om ons niet hiervoor te benaderen (zoals velen al gedaan hebben), omdat we per persoon maar 1 iemand kunnen vertegenwoordigen.
   Doe daarom alsjeblieft zeker toch de moeite op die avond zelf aanwezig te zijn. Het is in het belang van jezelf.
   Probeer ook zoveel mogelijk collega’s in je omgeving te mobiliseren om ook te komen.
   Aanmeldingen kunnen via de FDV: – mailadres –
   Heb je je niet aangemeld en wil je alsnog komen, dan is dat mogelijk.
   Iedereen is verplicht zich te legitimeren.

   De inititatiefgroep.

Weergave van 1 reactie thread
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.