Breed geaccepteerd landelijk kwaliteitssysteem voor fysiotherapie op komst

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Zorgverzekeraars en Patiëntenfederatie NPCF hebben de intentie de komende weken een stichting op te richten die de kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen inzichtelijk maakt. Met de Stichting Kwaliteitsuitkomsten Fysiotherapie ontstaat één landelijk geaccepteerd kwaliteitssysteem voor fysiotherapie. Deze vorm van samenwerking op het gebied van kwaliteit is uniek binnen de zorgmarkt. Het besluit tot oprichting van de stichting wordt in de komende weken bekrachtigd.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

Voordelen breed geaccepteerd kwaliteitssysteem

Adjunct-directeur Jacqueline Baardman van de NPCF over het belang van één landelijk systeem: “Patiënten hebben informatie nodig om een goed geïnformeerde keuze te maken voor de juiste fysiotherapeut voor hun aandoeningen. Als ze die niet vinden bij de beroepsgroep zelf, gaan ze het op andere manieren vinden. Dan heb je als beroepsgroep geen invloed meer op de aspecten waarop je beoordeeld gaat worden”.

Zorgverzekeraars op hun beurt contracteren zorgaanbieders op basis van valide en eensluidende kwaliteitsindicatoren. Fysiotherapeuten onderbouwen met dit systeem ook de meerwaarde van hun behandelingen. De data uit het systeem leveren bovendien een waardevolle bijdrage aan de wetenschappelijke doorontwikkeling van het vakgebied.”

‘Glashard aantonen van effectiviteit!’

Henri Kiers, bestuurslid KNGF: “De zorg kent veel tegenstellingen, maar over het belang van medische en kostentechnische effectiviteit van behandelingen is iedereen het eens. Wij hebben het initiatief genomen om de kwaliteit van fysiotherapie objectief inzichtelijk te maken. De beroepsgroep is verantwoordelijk voor wat zij verstaat onder goed fysiotherapeutisch handelen. Wij zijn verheugd om samen met NPCF en Zorgverzekeraars nu focus te leggen op uitkomsten van zorgen het fysiotherapeutisch handelen daarin. Hiermee vormt fysiotherapie een voorbeeld voor andere domeinen in de zorg waar dezelfde vraag speelt. Voor onze beroepsgroep is het van belang dat wij de meerwaarde van fysiotherapie en van fysiotherapie in zorgketens onomstotelijk blijvend kunnen onderbouwen.”

Privacy gewaarborgd

In de stichting zijn heldere afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de privacy van patiëntgegevens. De privacy van patiënten wordt te allen tijden gewaarborgd. Dit wordt gedaan aan de hand van de meest actuele richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). De database waarin de informatie wordt verzameld, is ook aangemeld bij het CBP. Fysiotherapeuten leveren geanonimiseerde behandeldata aan die periodiek worden teruggekoppeld met als doel het continu verbeteren van de zorg voor cliënten door de individuele zorgverlener en door de beroepsgroep als geheel.

Kwaliteitsinstituut prijst initiatief

De maatschappij en de politiek vragen de afgelopen tijd steeds dringender om transparantie in de zorg. Diana Delnoij, Hoofd Kwaliteitsinstituut van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is dan ook blij met de oprichting van de stichting. Delnoij: “Het initiatief van het KNGF om samen met NPCF en Zorgverzekeraars te werken aan een gezamenlijke stichting voor het meten van de uitkomsten van zorg, het stimuleren van innovatie en van gepast gebruik, juichen wij zeer toe.”

Bron: KNGF

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl
Vorig artikelChronisch zieke houdt zorg liefst in eigen hand
Volgend artikelStemuitslagen KNGF bestuursverkiezing

6 REACTIES

 1. Volgens mij is de kop text verkeerd en moet dit zijn ‘Zoveelste kwaliteitssysteem op komst’ haha. Kwalify is mislukt. Kwalitet in beweging is dus nu ook de stekker er uit..

 2. Allen,
  Opnieuw blijkt dat met de presentatie van het vernieuwde KIB-model de discussie met de leden over ‘kwaliteit’ nog niet uitputtend is gevoerd.
  Begrippen als ‘prijs’ en ‘kwaliteit’ worden ongedifferentieerd en ongedefinieerd opgevoerd als munitie voor elk gevecht met ongeacht welke tegenstander. Nergens zie ik maar een kern van een grondhouding en strategie voor de beoogde transitie naar ’transparantie’ en ‘need to know’ voor het professioneel en doelgericht handelen met behulp van en inbegrip van moderne overtuigingen over bedrijfsvoering, datacollectie en HRM (wat mij betreft trouwens Human Relationship Management). Het is weer een technische brei vanuit de klassieke opstelling ‘aanval is de beste verdediging’ en geen doorwrocht denkmodel waarin ervaringen en voortschrijdend inzicht verwerkt zijn.
  De kracht van de professional ‘fysiotherapeut’ voor de directe klant en eindgebruiker zit niet in het prijs/kwaliteit-model, maar in de dimensie Toegevoegde Waarde. Die drie samen zitten in het bedrijfsmodel en moeten vanuit de beroepsvereniging de in juiste verhouding de gewenste -lees: vereiste- ondersteuning krijgen. Dat kan alleen vanuit een flexibel en open opstelling naar de ondernemers. De queeste naar de juiste balans in een Kwaliteitsmodel en -zo je dat nog steeds wilt- gekoppeld Register en een profijtelijke bedrijfsvoering zal nooit slagen als niet een onderscheid gemaakt wordt in de onderlinge (intrinsieke, Toegevoegde Waarde) kwaliteit die we vanuit een peer-to-peer e/o intercollegiaal beroepsmodel inrichten en een extrinsiek handelsmodel op de Product-Markt-Combinaties (PMC) waar van de basiswaarden in een openbaar en extern beheerd register inclusief de Big Data geplaatst worden ten behoeve van ‘verkoop’.
  Als ik de presentatie al begrijp geeft die weer geen fijne basis en handvatten voor een gedragen kwaliteitsbeleid onder (onze!) leden die zij weer kunnen vertalen in een gepast bedrijfsmodel en aanhangend duurzaam economisch, HRM-, ICT- en strategisch beleid.
  Kwaliteit kost tijd en geld en de nadruk op ongespecificeerd snijden in administratietijd levert uiteindelijk ook een risico voor je onderscheidende meerwaarde voor de klant op. Die is namelijk niet geïnteresseerd in de tijd die je stopt om hem/haar ‘goed’ te behandelen en e.e.a. te verantwoorden maar in de PMC; ‘geld voor je waar’. Dat is ook wat de verzekeraar inkoopt. Het huidige Kwaliteitsregister-model is retrospectief en inert en ontbeert een sluitend normerings- en sanctioneringssysteem, alsmede ruimte voor Groei: een leercurve voor organisaties en professionals, waardering voor innovatie en participatie in andersgeorganiseerde netwerken.
  Een register is een momentane en statische neerslag van deskundigheid en is per definitie in tegenspraak met een idealiter interactief en dus dynamisch fenomeen als ‘kwaliteit’ . Het referentiekader van de klant als extern belanghebbende bij de ‘stabiele waarden van een merk’ verandert namelijk door de tijd en de omstandigheden.
  De openbare discussie over ongedifferentieerd begrip ‘kwaliteit’ werkt momenteel contraproductief. Je betrekt je klant zo ongewild en ongewenst in de vertwijfelde beschouwingen op de onvolkomenheden in je generale en specifieke praktijk-bedrijfsmodellen.
  Zolang een wijze geest niet in staat gesteld wordt een integraal model te introduceren waarmee meteen ook alle bedrijfsmatige aspecten van de uitvoer van een hoogwaardige dienstverlening in de juiste verhouding aan bod komen zal een opwaardering van KIB of introductie van een alternatief alleen maar kostbare tijd kosten met vetraging die zonder betrekken van belanghebbenden hen zal gaan tegenstaan en zal uitnodigen een exotische toetsing en sanctionering in te richten en te rechtvaardigen op basis van de contractuele afspraken en het democratisch adagium ‘enough is enough’.
  Met het categorisch op afstand houden van innovatieve en alternatieve initiatieven laat een vereniging zich niet van haar beste kant zien als het gaat om ‘open mind’ , voortschrijdend inzicht en ledenparticipatie. Wanneer werd dat eerder vastgesteld?

  Jan van der Wel,
  Bestuurslid RGFHMR
  Op persoonlijke titel

 3. Inmiddels heeft het KNGF-bestuur het concept jaarplan 2015 gepresenteert. Daar schort toch nog wel wat aan, zodat een breed gedragen promotie van ons vak nog niet sterk ingezet kan worden.
  Zie geen rol voor regio of decentraal kader en mis een coherente visie met gekoppelde SMART doelstellingen. Strategie kent geen herkenbaar en kenmerkend patroon en mist typerende verwijzingen naar kerncompetenties professionals. Domein voor moderne fysiotherapie niet gedefinieerd of beschreven. Geen specificering van stakeholders en aanhangend stakeholderbeleid, geen netwerkanalyse en gekoppeld beleid. Geen tijdpad met go/no go evaluaties. Geen onderscheidende positionering en aanhangende strategie in andere maatschappelijke domeinen dan zorg. Geen visie met gekoppelde doelstellingen op voorwaardelijke ontwikkelingen rond Big Data en eHealth. Geen visie op initiële en verdiepende scholing en loopbaanregulering, arbeidsrechtelijke uitgangspunten en Customer Relationship Management en geen uitgangspunten gedefinieerd of fasering beschreven voor lerend vermogen van de organisatie. Geen borging in de organisatie van sensitiviteit voor ontwikkelingen. Kantoormodel gebaseerd op uitvoerende dienstbaarheid, niet op interactiviteit en opbouwen van CRM.
  Geen visie of beleid op ontwikkeling kader en opvolging. Ongedifferentieerde visie op containerbegrip ‘kwaliteit’. Geen logische evaluatiemomenten beschreven voor terugkoppeling op beleid.
  Het lijkt er op dat het visnet anders is geknoopt, maar het houdt dezelfde gaten! We wachten op de definitieve versie.

  Jan van der Wel

 4. Als fysiotherapeut weet je hoe het menselijk lichaam functioneert en beweegt, het heeft mij soms verrast hoe het lichaam reageert op behandeling. Blijft een vraag of wetenschappelijk bewezen als vanzelf een betere remedie is of het welbehagen van de patient in kwestie bepalend is. Discussie zal altijd blijven bestaan en moeilijk te doorgronden zijn.

  Marjolein Rooks

Comments are closed.